Vyberte stranu

O NÁS

Profil spoločnosti

„Každá výzva, každý projekt nám umožňuje nachádzať nové riešenia. Získavame nové skúsenosti a schopnosti premieňať projekty na skutočnosť“

Spoločnosť KVANT spol. s r. o. vznikla v r. 1995. Za roky svojej existencie zaznamenala výrazné úspechy vo vývoji a výrobe vlastných produktov, získala viaceré ocenenia na výstavách a v súčasnosti viac ako 80% jej výroby smeruje na export do viac ako 50 krajín sveta. Okrem toho sa venuje aj distribúcii technických zariadení pre rôzne oblasti vedy, výskumu , priemyslu a vzdelávania.

Ciele a smerovanie spoločnosti

Orientácia obchodných aktivít je v súčasnosti zameraná najmä na hľadanie ďalších zahraničných distribútorov pre vlastné produkty, čím firma sleduje zvyšovanie exportného objemu. V oblasti vývoja a výroby sa rozširuje sortiment vyvinutých a vyrábaných výrobkov a taktiež sa zlepšujú ich technické parametre a kvalita.

Spoločnosť sa každoročne aktívne zúčastňuje na viacerých medzinárodných i tuzemských výstavách a prezentuje Slovenskú republiku v zahraničí. V posledných rokoch to boli výstavy MOSCOW INTERNATIONAL EDUCATION FAIR, WORLDDIDAC BERN, WORLDDIDAC BASEL, EXPO 2017 ASTANA, BETT SHOW, WORLDDIDAC ASTANA, WORLDDIDAC MEXICO, BIBLIOTÉKA / PEDAGOGIKA, EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV a mnoho ďalších.

Na tuzemskom trhu sú aktivity zamerané na skvalitňovanie svojich služieb a rozširovanie sortimentu pri dodávkach didaktickej techniky do všetkých škôl, distribúcii mikroskopov, optických zariadení a prezentačnej techniky. Spoločnosť získala dominantné postavenie v SR taktiež v oblasti laserovej techniky.

Pracovné procesy v spoločnosti sú neustále zlepšované a pravidelne certifikované nezávislou certifikačnou komisiou. Od roku 2004 má spoločnosť zavedené integrované manažérske systémy v nasledovných oblastiach:

Systém manažérstva kvality ISO 9001:2015 – certifikovaný od roku 2004
Systém environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015 – certifikovaný od roku 2007
Systém manažérstva bezpečnosti práce ISO 45001:2018- pôvodne OHSAS 18001- certifikovaný od roku 2007
Systém manažérstva bezpečnosti informácií ISO 27001:2013 – certifikovaný od roku 2015

Oblasti pôsobenia

V centre našej orientácie je zákazník. Spoločnosť sa preto koncentruje na rýchlu a cielenú realizáciu špecifických požiadaviek zákazníka. Túto jasnú koncentráciu odrážajú naše špecificky zamerané oddelenia a dcérske spoločnosti. Vďaka nim dokážeme reagovať na požiadavky trhu flexibilne a efektívne tak plníme požiadavky zákazníkov a trhu s orientáciou na budúcnosť. V súčasnosti sa aktivity spoločnosti rozdeľujú do nasledujúcich oblastí:

Lasery a laserové systémy

Táto veľmi široká oblasť zahŕňa dodávky od laserových diód a modulov až po systémy pre zdravotníctvo, priemysel, kontrolu kvality a pod. Veľký úspech a exportný nárast zaznamenala výroba laserových projektorov spolu so skenovacími systémami. Laserové projektory sú v súčasnosti významnou súčasťou v oblasti reklamného i zábavného priemyslu. Významnou časťou sú i biostimulačné laserové prístroje pre zdravotníctvo, ktoré v súčasnosti prenikajú prakticky do každej ambulancie.
info: www.lasery.sk; www.kvantlasers.sk; www.laser.sk

Didaktická a prezentačná technika

Oblasť didaktickej a prezentačnej techniky sa zaoberá výrobou a distribúciou didaktickej techniky. Distribúcia sa dotýka najmä výučby fyziky, chémie, technických predmetov a biológie. Taktiež dodáva komplexné riešenia jazykových, fyzikálnych, chemických a multimediálnych laboratórií pre školy. V oblasti výroby optických súprav a laserovej techniky pre výučbu fyziky sme zaznamenali viaceré ocenenia a výrobky exportujeme do celého sveta.
info: www.skola.sk; www.forschool.eu; www.projektory.sk; www.mimio.sk; www.tabule.sk

Vývoj a výroba vedeckých exponátov

Zaoberáme sa vývojom, výrobou, inštaláciou a servisom vedeckých a interaktívnych modelov i exponátov pre interaktívne vedecké parky a zážitkové centrá. Ponúkame vedecké modely a exponáty z oblasti matematiky, prírodných vied, techniky, … Naša spoločnosť, vďaka svojim skúsenostiam v oblasti prírodných vied a didaktickej techniky, vyvinula a vyrobila rôzne modely a exponáty pre Zážitkové centrum vedy Aurelium v Bratislave a Vedecko-technické centrum v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach.
info: www.sciencemodels.info

Špeciálna meracia technika

Hlavným zameraním je dodávka špeciálnych prístrojov a zariadení, kompletné vybavenie laboratórií pre školstvo, vedu, výskum, priemysel a organizácie verejnej a štátnej správy, poskytovanie servisu na tieto prístroje a zariadenia, vrátane odborného poradenstva a dodávky tovaru pre našich zákazníkov.Ide hlavne o nasledujúce oblasti:

  • špeciálne zariadenia a vybavenie pre nanotechnologické laboratóriá, špeciálne zobrazovacie zariadenia: termografické systémy, vysokorýchlostné a vysokocitlivé vedecké kamery, systémy kontroly kvality, zariadenia a vybavenie pre forenzné vedy, kriminalistov, políciu, požiarnu ochranu, reštaurátorov, galérie, múzeá a iné,
  • laboratórne a priemyselné zariadenia pre prípravu vzoriek a meranie fyzikálnych veličín: elektrické merania, optické a spektrálne merania, merania kvality povrchov a parametrov rôznych profilov,
  • ekologické priemyselné produkty a technológie vrátane technológií na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu.

Dodávame kompletné vybavenia vysoko špecializovaných vedecko-výskumných a iných laboratórií pre aplikácie v oblastiach vedy a výskumu, pre priemysel, forenzné vedy a kriminalistiku, bezpečnosť a zabezpečenie (security), ochranu kultúrneho dedičstva a biotechnológie.Spolupracujeme s viacerými spoločnosťami, napr.: Tescan, Oxford Instruments, NanoMegas, Metalco, NEC, Anton Paar, ISG, PCO, Zeiss, Ophir, Nikon, Workswell, Ocean Insight, Becker & Hickl, BVDA, Projectina, Foster Freeman, Foma, RPS Ostrava a iné.
info: www.meranie.sk, www.termokamery.sk, www.kamery.sk, www.mikroskopy.sk, www.optika.sk.

Optické zariadenia a spracovanie obrazu

Dodávame mikroskopy, mikrotomy, kamery, objektívy, svetelné zdroje, rôzne optické prístroje a komponenty. Je možné navrhnúť a vyrobiť špeciálnu optiku podľa požiadaviek, nielen v oblasti viditeľného svetla, ale aj v oblasti blízkeho i ďalekého IČ spektra. S tým výrazne súvisí možnosť sledovania optického signálu najrôznejšími optickými detektormi a jeho vyhodnocovanie. V súčasnosti najväčší záujem je o snímanie obrazu CCD a CMOS kamerami a jeho vyhodnocovanie pomocou špeciálnych softvérových systémov. Medzi dodávanými komponentami pre digitálne spracovanie obrazu patria digitálne kamery s vysokým rozlíšením, vysokorýchlostné a termovízne kamery.
info: www.mikroskopy.sk, www.optika.sk, www.kamery.sk

Tvorba špeciálneho softvéru a hardvéru

Ponúkame aj produkty v oblasti vývoja softvéru na analýzu obrazu pre oblasť mikroskopie, merania, kontroly kvality a dopravných aplikácií. V oblasti laboratórnych informačných systémov realizujeme dodávky informačných systémov pre správnu laboratórnu prax. Ponúkame taktiež vývoj aplikácii na kľúč podľa Vašich požiadaviek pre Vaše systémy a aplikácie.
info: www.visionsystems.sk; www.lims.sk; www.dip.sk

Laboratórna technika

Ponúkame laboratórnu techniku pre potreby laboratórií v nemocniciach, výskumných ústavoch, školách a priemyselných podnikoch. Okrem širokej ponuky na e-shope zabezpečujeme aj realizácie a dodávky podľa presných špecifikácií zákazníka, vypracovanie projektov vybavenia laboratórií vrátane laboratórneho nábytku a potrebných stavebných úprav pri rekonštrukciách alebo budovaní nových laboratórií.
info: www.laboratornatechnika.sk

Rozrastanie firmy a jej široký záber pôsobenia viedol k osamostatneniu niektorých oddelení a založeniu dcérskych spoločností.

 

Dcérske spoločnosti

Škola.sk, s.r.o.

Spoločnosť vznikla v roku 2016 odčlenením časti oddelenia učebných pomôcok, ktorá sa zaoberá maloobchodom a spravuje eshop s učebnými pomôckami a didaktickou technikou. Okrem toho sa venujeme aj organizovaniu mimoškolskej vzdelávacej činnosti, športových, kultúrnych a iných s tým súvisiacich spoločenských podujatí.
Distribúcia sa dotýka najmä výučby fyziky, chémie, technických predmetov a biológie. Taktiež dodávame komplexné riešenia jazykových, fyzikálnych, chemických a multimediálnych laboratórií pre školy. Kompletnú ponuku nájdete na stránke www.skola.sk.

 

Vision Systems, spol. s r.o.

V roku 2019 vznikla dcérska spoločnosť Vision Systems, s.r.o. osamostatnením oddelenia vývoja špeciálneho softvéru a hardvéru. Hlavnou oblasťou pôsobenia je vývoj a
programovanie softvéru a výroba a predaj podporných elektronických a optických systémov podľa špecifických potrieb zákazníka. Ponúkame produkty v oblasti vývoja softvéru
na analýzu obrazu pre oblasť mikroskopie, merania, kontroly kvality a dopravných aplikácií. V oblasti laboratórnych informačných systémov realizujeme dodávky informačných
systémov pre správnu laboratórnu prax. Ponúkame taktiež vývoj aplikácii na kľúč podľa Vašich požiadaviek pre Vaše systémy a aplikácie. V tejto oblasti bolo realizovaných množstvo
projektov. Napríklad:
„Expertné systémy pre kriminalistiku – balistika, písmoznalectvo, grafická diagnostika“
„LIMS – laboratórny informačný riadiaci systém pre kriminalistiku“
„Vývoj vysokorýchlostnej kamery na báze kamery AVT PIKE“
„Vývoj systému na meranie a kontrolu ložísk“
„Vývoj bezkontaktného meracieho systému na meranie drsnosti a zvlnenia dreva“
„Vývoj automatického meracieho systému AMS pre kontrolu výroby pružín“
„Vývoj automatického meracieho systému AMS pre kontrolu výroby sklenených výrobkov pre farmaceutický priemysel“
„LIMS pre DNA laboratória“
„Expertné systémy na mineralogickú analýzu pre cementáreň Ladce“
„Analýza opotrebovania mlecej náplne mlyna v cementárni Ladce“
„Vyhodnocovanie spektra vlákien pre forenzné účely – Kriminalistický ústav Bratislava“
„Projekt sledovania a riadenia žeriavu s nosnosťou 300t a presného navádzania bremien do reaktora.“
„Ovládanie laserového skenovacieho a gravírovacieho systému“
„Meranie a vyhodnocovanie deformácie telies“
„Meranie vibrácii a vibračná analýza s možnosťou pripojenia ľubovoľného snímacieho prvku vrátane laserového“
„Návrh, vývoj a výroba systémov kontroly kvality, priamo vo výrobnom procese alebo v kontrolnom laboratóriu, využívajúcich optickú a špeciálnu techniku“
„Systém merania a vyhodnocovania prachových zloží a rozmerová spektrálna analýza“
„Profilometrické kontrolné systémy
Info: www.visionsystems.sk, www.lims.sk, www.dip.sk

 

KVANTLED, s.r.o.

Spoločnosť KVANTLED, s.r.o. vznikla v roku 2016 odčlenením oddelenia LED obrazoviek. LED technológie zaznamenali za posledné roky obrovský rozvoj. Využívajú sa v energeticky efektívnych osvetľovacích aplikáciách. V oblasti reklamy a prezentácií sa ukázali LED obrazovky ako efektívne reklamné médiá tretieho tisícročia, s možnosťou veľmi rýchlej zmeny prezentovaného obsahu prostredníctvom internetového pripojenia. Ponúkame dodávky LED obrazoviek na základe Vašich požiadaviek pre interiérové a exteriérové použitie. Taktiež Vám ponúkame možnosť reklamy na už existujúcej sieti LED obrazoviek v rámci Slovenska.
Info: www.kvant-led.sk

 

KVANT Lasers, s.r.o.

V roku 2017 sa z oddelenia projekčných systémov stalo KVANT Lasers, s.r.o. Už 20 rokov dodávame tisíce systémov laserovej produkcie najmä v oblasti reklamy, umenia a priemyslu. Patríme medzi najvýznamnejších výrobcov laserových projekčných systémov. Získali sme množstvo ocenení ILDA. Pokračujeme vo vývoji a výrobe na Slovensku a zabezpečujeme najvyššiu kvalitu našich výrobkov. Vďaka kvalite a technickým parametrom sa presadzujeme na svetových trhoch.
Info: www.kvantlasers.sk

 

KVANT Show Production, s.r.o.

Dcérska spoločnosť KVANT Show Production vznikla v roku 2016 osamostatnením show oddelenia, ktoré je oceňovaným multimediálnych produkčným tímom. Laserové projekcie, 3D video a laser mapovanie, holografické projekcie, ohňostroje a vodné show. Urobíme všetko, na čo si spomeniete. Každý nový projekt berieme s rovnakou vážnosťou, čo dokazuje náš príkladný prístup a profesionalitu.
Info: www.kvantlasers.sk