Vyberte stranu

CHEMICKÁ / FYZIKÁLNA ÚPRAVA VODY

CHEMICKÁ / FYZIKÁLNA ÚPRAVA VODY

Priemyselná odpadová voda často obsahuje rozpustené anorganické látky (napr. ťažké kovy) alebo organické materiály, ktoré sa nedajú biologicky rozložiť. To platí aj pre množstvo priesakových vôd zo skládok a kontaminovaných podzemných vôd. V takýchto prípadoch je ideálne použitie fyzikálnych/chemických procesov.