Vyberte stranu

SUŠENIE A ODPAROVANIE

SUŠENIE A ODPAROVANIE

Vo všeobecnosti sušenie predstavuje odstraňovanie vlhkosti z pevných látok, plynov alebo kvapalín.
V kontexte tepelného procesného inžinierstva sa odparovaním rozumie oddelenie rozpúšťadla od roztoku.