Vyberte stranu

VZPERNÁ SILA A STABILITA

VZPERNÁ SILA A STABILITA

Dlhé a úzke prvky, akými sú napríklad prúty, nosníky, podpery a pod., sa môžu vplyvom tlakového napätia dostať do indiferentného alebo rovnovážne nestabilného stavu a vybočiť. Príčinou je vzperná sila pozdĺž osi prvku, ktorá vzniká vplyvom tlakového napätia. Matematik a fyzik Leonard Euler definoval štyri typické prípady vybočenia, pomocou ktorých je možné vzpernú silu vypočítať.