VLASTNOSTI TEKUTÍN

VLASTNOSTI TEKUTÍN

Mechanika tekutín sa zaoberá štúdiom síl a pohybov kvapalín a plynov. Obe látky sú kontinua, ktorých prvky sa môžu ľahko pohybovať proti sebe. Spoločne sa nazývajú tekutiny.